Urząd Miejski w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej invest.ryki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: http://www.invest.ryki.pl/

Data publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 23.06.2015 r.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• część plików nie jest dostępna cyfrowo, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków – z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Data sporządzenia deklaracji: Deklarację sporządzono dnia 27.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rykach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zbigniew Grzelak Telefon: 818657129

Procedura wnioskowo-skargowa: Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne: od strony ulicy Karola Wojtyły, dodatkowe: z tyłu budynku wejście od ulicy Wyczółkowskiego. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Wejście z tyłu budynku nie posiada udogodnień architektonicznych.
  • Na parterze znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, gdzie dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze.
  • W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.